Privatlivspolitik

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her: Salling Group A/S CVR-nr. 35954716 Rosbjergvej 33 8220 Brabrand www.sallinggroup.com  

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Deltagelse i konkurrence, herunder udtrækning af og henvendelse til vinder(ne)
 • Administration af din relation til os
 • Offentliggørelse af vinder på guldmærker.dk

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Din deltagelse i konkurrencen mod afgivelse af dit samtykke til tilmelding af modtagelse af markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(b) (Vi henviser til samtykketeksten ved tilmeldingen med link til privatlivspolitikken for markedsføring)

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • E-mail adresse
 • Fornavn
 • Efternavn
 • Adresse
 • Dine svar på konkurrencespørgsmål

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Databehandlere som leverer services til intern databehandling, det kan fx være leverandører af softwareløsninger der muliggør vedligeholdes og betjening af hjemmesiden.
 • Databehandlere der behandler data eksternt, det kan fx være hosting af den platform hvorpå hjemmesiden er lagret.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi anvender følgende leverandører af IT support på vores IT systemer i Salling Group generelt, der kan indebære overførsel af persondata til leverandørerne:

 • International Business Machines Corporation (IBM) – Databehandler
 • Microsoft Corporation – Databehandler

Som følge af denne support overfører vi persondata til følgende lande uden for EU/EØS:

 • International Business Machines Corporation (IBM) – Indien
 • Microsoft Corporation – USA og Pakistan

Overførselsgrundlaget er:

 • International Business Machines Corporation (IBM) – EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46.
 • Microsoft Corporation – Certificeret under EU-U.S. Privacy Shield, jf. databeskyttelsesforordningens art. 45.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med tilmelding til konkurrencen.  

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil vinder(ne) er fundet og konkurrencen er afsluttet, hvorefter oplysningerne slettes.  

Profilering

Vi anvender ikke profilering.  

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil. Bemærk, at hvis du trækker dit samtykke, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke længere har mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.  

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.  

Scroll til toppen